fbpx

Polityka prywatności

I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności EST Polska sp. z o.o., z siedzibą przy placu Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów (dalej nazywana: EST Polska). Polityka prywatności EST Polska (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do EST Polska: tj. est-pologne.eu  oraz innych stron tej firmy.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do EST Polska lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe w związku ze zgłoszeniami na konferencję, konkurs, rekrutację lub szkolenie itd. oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

 

II. POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną w szczególności takie jak nazwisko, adres e-mail lub numer telefoniczny osoby fizycznej i inne dane, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym EST Polska przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Specjalista – kandydat do pracy oferowany przez EST Polska swoim klientom.

Użytkownik – kandydat do pracy, subskrybent newslettera, uczestnik konkursu, osoba zadająca pytanie, uczestnik szkoleń, osoba polecająca znajomego do pracy, osoba odwiedzającą strony należące do EST Polska.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez EST Polska drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, t.j: zapis do Newslettera, wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, zgłoszenie uczestnictwa w konkursach, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach, założenie konta w portalu kandydata.

 

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie est-pologne.eu  i innych należących do EST Polska, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez EST Polska w sposób opisany w niniejszej Polityce.

 

IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych EST Polska, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem szkoleń, wysyłanie informacji marketingowych, w tym newsletterów, przyjmowania zapisów na konferencje, wydarzenia, korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest EST Polska sp. z o.o., plac Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów.

 

V. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W EST Polska w tej chwili nie został powołany Inspektor Ochrony Danych. Kontakt w sprawie danych osobowych: biuro@est-pologne.eu

 

VI. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

 1. przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych w tym newslettera EST Polska, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.

W przypadku przesyłania newsletterów podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO)
Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie.

 1. przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.
  W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 2. rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych zawartych w CV lub formularzu przez EST Polska.
  W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji o pracę podstawą prawną jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 3. organizacji i przeprowadzania przez EST Polska konkursów.
  W przypadku konkursów podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 4. Organizacji i przeprowadzania szkoleń otwartych i dedykowanych.
  W przypadku szkoleń podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest umowa na świadczenie usług szkoleniowych zawarta z EST Polska poprzez przesłanie formularza zamówienia (art. 6 ust.1 pkt. b RODO).

 

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez EST Polska:

 1. prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
 2. prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 7. prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. EST Polska rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:

 1. cele przetwarzania Danych Osobowych;
 2. kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
 4. informacje o prawie do żądania od EST Polska sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
 5. informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
 7. na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

EST Polska informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych Osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych Osobowych.

EST Polska zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych, potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.

W obu powyższych sytuacjach EST Polska zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI ORAZ W RAMACH SYSTEMU POLECEŃ KANDYDATA

EST Polska przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby oraz na rzecz klientów, którym świadczy m.in. usług dostarczania Specjalistów. W związku z tym informujemy, że dane Użytkownika mogą być przetwarzane również przez klientów EST Polska, o czym informujemy w treści ogłoszenia o pracę, wskazując że prowadzimy rekrutację dla klienta. Jednocześnie informujemy, że wyrażając zgodę na procesy rekrutacyjne, dotyczy to rekrutacji na konkretne stanowisko zawarte w ogłoszeniu o pracę jak i na przyszłe rekrutacje. Oznacza to, że będziemy przechowywać Dane Osobowe w naszej bazie danych w celu przesłania informacji o ofertach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego. W każdej chwili Użytkownik, zgodnie z rozdziałem VII niniejszej Polityki, może wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie, co nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w sytuacji polecenia Użytkownika przez osobę polecającą. W tej sytuacji osoba polecająca wpisuje swoje dane oraz dane osoby polecanej oraz zamieszcza CV pod formularzem z danymi Użytkownika. EST Polska dokonuje weryfikacji otrzymanego od osoby polecającej CV osoby polecanej w zakresie zgody osoby poleconej na przetwarzanie Danych Osobowych spełniającej wymogi RODO. Jeśli zgoda została zawarta, EST Polska ma uprawnienia do wykorzystania tych danych na procesy rekrutacyjne.

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na szkolenie, konferencję lub inne wydarzenie organizowane przez EST Polska Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach EST Polska, w tym newsletterów. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale VII niniejszej Polityki.

 

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU SZKOLEŃ

Jednym z obszarów działalności EST Polska są szkolenia otwarte i dedykowane dla klientów EST Polska oraz każdej zainteresowanej osoby. W związku z tym EST Polska będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników zgłaszających uczestnictwo w szkoleniach, w zakresie niezbędnym do realizacji spraw związanych ze szkoleniami.

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH A PROFILOWANIE

W EST Polska odbywa się profilowanie rozumiane jako forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegające na wykorzystaniu niektórych danych o Użytkowniku. Pozyskiwane dane to m.in. informacje z profili social media, lokalizacja, dane podane przez Użytkowników przy użyciu formularzy na stronie internetowej EST Polska.

Pozwala nam to na:

 • bardziej świadomy i lepiej dopasowany wybór ofert pracy, odpowiadający umiejętnościom i doświadczeniu Użytkowników (w przypadku kandydatów do pracy w EST Polska),
 • dopasowanie przesyłanych materiałów marketingowych i reklamowych do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.

Użytkownik może sprzeciwić się na profilowanie w każdej chwili zgodnie z rozdziałem VII niniejszej Polityki, lecz wiąże się to z niemożliwością przesyłania informacji marketingowo-handlowych lub otrzymywania nowych ofert pracy dopasowanych do profilu i doświadczenia zawodowego.

 

XII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

EST Polska wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników EST Polska.

EST Polska jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

XIII. COOKIES

EST Polska oświadcza, że na stronie est-pologne.eu i innych należących do EST Polska używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.

Pliki Cookies używane na stronie internetowej est-pologne.eu i innych należących do EST Polska mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Rodzaje wykorzystywanych przez EST Polska pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

XIV. ZMIANA POLITYKI

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.est-pologne.eu/polityka-prywatnosci.

EnglishFrenchPolishRussianSlovakUkrainian